Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์ฯ หนุนงบ สสจ. พัทลุง เสริมความรู้สหกรณ์ ตามทันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

(วันที่ 22 พฤษภาคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  (สสท.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “ ปัญหาสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดพัทลุงเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ”ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพัทลุง (สสจ.) เป็นผู้จัดโครงการโดยได้รับเงินอุดหนุน จากสันนิบาตสหกรณ์ ฯ จำนวน  92,500 บาท ทั้งนี้ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการฯ สสท. ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรมจากสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดพัทลุง  80 แห่ง รวมกว่า 150 คน

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  กล่าวว่า การเสริมความรู้ด้านกฎหมายเป็นการเพิ่มศักยภาพ ให้แก่คณะกรรมการเพราะกฎหมาย เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์ รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม คณะกรรมการหรือผู้ปฏิบัติงานต้องติดตามให้ทันเพื่อสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง สหกรณ์เป็นองค์กรการเงินฐานรากประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาจากการประกอบอาชีพแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยลำพัง จึงเกิดการรวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ บริหารงานโดยคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์นับว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของกรรมการ ที่ต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบเพื่อแก้ปัญหาของสมาชิก เพราะหากมีการปล่อยปละเลย กรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่สหกรณ์อาจกลายเป็นผู้ทำละเมิดต่อสหกรณ์อันนำมาซึ่งความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตการเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา
นายสุรินทร์ นวนกุล ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า โครงการอบรม "ปัญหาสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดพัทลุงเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์”  จัดขึ้นด้วยความคาดหวังที่จะเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่สหกรณ์ต่างๆในจังหวัดพัทลุงได้รับความรู้ และตามทันการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ๆซึ่งคณะกรรมการแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ควรรู้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินการอันจะส่งผลให้การบริหารกิจการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น