Breaking News

วธ.จับมือจังหวัดชลบุรี เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีน

 วธ.จับมือจังหวัดชลบุรี เปิด “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายจีนเผยแพร่ประเพณีไหว้พระจันทร์ สักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม ชมการแสดงสิงโตสีสัน – พระจันทร์เรืองแสง ชม ชิม ช้อป ของดี ชาวชุมชน พร้อมดันตลาดบกเป็น Soft Power หนุนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นและประเทศ

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว “ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ตลาดจีนชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและชม ชิมอาหาร ขนมขึ้นชื่อของตลาดปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ให้ตลาดบกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความยั่งยืนสืบไปด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทุนทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม “การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กรและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ที่พักอาศัยเป็นตึกเก่าแก่ที่คงสภาพโบราณอยู่ ตลอดจนวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมาชุมชนที่ตั้งขึ้นในบ้านชากแง้วนั้นเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่จึงทำให้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของคนจีนจึงเกิดขึ้นที่นี่ โดยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อันโดดเด่น โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมจีน นอกจากนี้ ในส่วนของวิถีชีวิตชุมชนซึ่งนับเป็นความโชคดีของจังหวัดชลบุรี ที่ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรมอันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ สืบไป ชุมชนบ้านชากแง้ว จุดพำนักของชาวจีนอพยพ หมู่บ้านชากแง้ว ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ จากคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าในชุมชนโบราณแห่งนี้ บันทึกไว้ว่ามีชาวจีนอพยพมาตั้งรกรากปักหลักฐานจำนวนมากทำให้ชุมชนแห่งนี้มีเรื่องราวในอดีต และความเป็นมาทีน่าสนใจหลากหลายประการ โดยลักษณะที่โดดเด่นของชุมชน คือ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ที่คงสภาพโบราณอยู่ สะท้อนชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่สืบต่อกันมารับต่อรุ่น มีงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวชุมชน คือ งานไหว้พระจันทร์ประเพณีเก่าแก่ของที่จัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวง 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี และจัดอย่างยิ่งใหญ่ถือประเพณีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเช่นเดียวกับชาวจีนที่บ้านชากแง้ว ที่ไม่พลาดในการสักการะพระจันทร์ มีบุญคุณต่อชีวิตของมนุษย์นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ในวันพิธีเปิดงานซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์ จะได้สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมเพลิดเพลินกับการเดินชมถ่ายรูปกับบรรยากาศบ้านเรือนเก่า ตลาดแบบย้อนยุค ช๊อป ชิมอาหาร ผลิตภัณฑ์สินค้าหลากหลายของชาวชุมชนแล้ว ยังได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ สนุกสนานกับ การระบายสีหน้ากากจีน การพับกระดาษม่านโบตั๋นสานตระกร้ามะกรูดใบเตย ทำถุงหอมมงคล การทำถ่านดูดกลิ่น เป็นต้น ทั้งนี้ ตลาดเปิดให้บริการเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 – 19.00 น. ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร 081 870 4636

ไม่มีความคิดเห็น