Breaking News

ศน. เสริมความแข้มแข็งทางจิตใจ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม นำวิปัสสนา สร้างสติ เสริมสมาธิ นำสู่ความสงบสุข ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล

 

วันที่ 16 กันยายน 2566 นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม “กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล” ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16 - 19 กันยายน 2566 รวมระยะเวลาจัดกิจกรรม 4 วัน กิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรม ฟังบรรยายธรรมะ การทำวัตรเช้า-เย็น และการทำบุญตักบาตร ในระหว่างพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเล และดร.ถาวร เชื้อบุญมี เจ้าพ่อกวน ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอำเภอด่านซ้าย รวมทั้งบุคลากรกรมการศาสนาและหน่วยงานในจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 100 คน


อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้นโยบาย 9 ดี 12 เดือน 12 เด่น นำธรรมะสู่ใจประชาชน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สอนหลักการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับช่วยพัฒนาสมรรถนะของจิต ให้จิตเกิดความสงบ มั่นคง เข้มแข็ง มีภูมิต้านทานต่อสภาวการณ์ต่างๆ บุคคลที่สามารถสร้างสมาธิให้มีขึ้นในตนได้จะทำให้ทุกชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขร่มเย็น ภายหลังจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวสู่สาธารณะแล้ว ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีเด็ก เยาวชนและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน (รับจำนวนจำกัด 100 คน) โดยบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างวัด สถานศึกษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงเรียนศรีสองรักวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โรงเรียนผู้สูงอายุสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย/นครพนม สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย เป็นต้น
อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์รูปสำคัญ ได้แก่ พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) และพระครูสิริรัตนเมธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ร่วมเป็นพระผู้สอน บรรยายธรรม ให้ความรู้ และนำปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม ทั้งนี้ กรมการศาสนาได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 24 ศูนย์ปฏิบัติธรรม ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 โดยมีเป้าหมายให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พัฒนาจิตใจด้วยการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา ด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ ตามแนวทางของพระพุทธองค์ เน้นศีล สมาธิ ปัญญา โดยการฝึกสติและสมาธิอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการพัฒนาตนด้วยตนเอง


อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการฯ ดังกล่าว ผลที่คาดว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ นี้ จะได้รับคือ เรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่ถูกต้อง วิธีการสร้างสติ สมาธิ สามารถนำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การดำรงชีวิต และแก้ไขปัญหาอุปสรรค สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสุข ก้าวทันกับกระแสของโลกที่มีความรวดเร็วด้วยข้อมูลข่าวสาร เป็นโลกยุคดิจิทัล ที่ต้องมีสติในการรับรู้เพื่อความเท่าทันของกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นการปฏิบัติวิปัสสนา หากนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทำให้จิตใจมีสติ สมาธิ และสงบสุข ก่อภูมิคุ้มกันต่อภยันตรายด้านจิตใจ ซึ่งจะทำให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ความสงบเรียบร้อยของสังคม


ไม่มีความคิดเห็น