Breaking News

กระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 


กระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตโดยมีนายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาผู้วางพวงมาลาร่วมกับคณะ 

นายเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

นายวัฒนศักดิ์  ศรรุ่ง  ผู้อำนวยการกองด่านอาหารและยา  

นายสุชาติ  จองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 

นายวราวุธ  เสริมสินสิริ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นายปิยะ  ฉิ่นมณีวงศ์  ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องแพทย์  

นางสุภาวดี  ธีระวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการกองอาหาร 

นางสาวผ่องพรรณ  อินเล็ก  เลขานุการกรม   

นางสาวกฤติกา  สวนเอก  นางสาวนพรดา  ธุระแพง  นางสาวอรอนงค์ สุรภพพิศิษฐ์

 นางสาวศุภรักษ์  โพธิ์พักตร์  

ณ  พระบรมรูปทรงม้า


ไม่มีความคิดเห็น