Breaking News

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 6ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการทันตแพทย์อาสา ครั้งที่ 6 “ส่งต่อรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข 4 ภาค” นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ, รศ.ดร.ทพญ.นิรดา ธเนศวร (คนที่ 3 จากขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ทพญ.นารีนารถ จันทะคุณ (คนที่ 2 จากขวา) ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองเสือ, ทพญ.ฉฬภิญโญ อุ้มปรีชา (ซ้ายสุด) ทันตแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี, พรพจน์ พิมพ์จุฬา (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส, สุรเชษฐ์ วงศ์ประชา (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนพรัตนาราม, อุบลวรรณ แสงทองสมานสิน (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล และ วิภาพร พิมพา (ขวาสุด) ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) ร่วมใจให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็ก อายุระหว่าง 6 - 12 ปี โดยมีนักเรียนจากทั้ง 4 โรงเรียน รวมจำนวน 123 คน เข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อาทิ เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฯลฯ ณ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงทันตกรรมอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น