Breaking News

“มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ จัดกิจกรรม Young “รักษ์” ทะเล พื้นที่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี”

กองทัพเรือ โดย กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสนองพระดำริ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง กรมควบคุมมลพิษ อำเภอแหลมสิงห์ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ พร้อมด้วยภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)  กลุ่มประมงพื้นบ้าน และโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จัดกิจกรรม Young “รักษ์” ทะเล ครั้งที่ 2 ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาณ ชายหาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิ.ย.67 โดยมี พลเรือโท พาสุกรี  วิลัยรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การจัดกิจกรรม Young “รักษ์” ทะเล ครั้งที่ 2 ณ พื้นที่อ.แหลมสิงห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้อุดมสมบูณ์และยั่งยืน ปลูกจิตสำนึก และสร้างการรับรู้กับเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ ร่วมกันรณรงค์ไม่ทิ้งขยะทั้งในทะเล และบริเวณชายหาดที่จะนำมาซึ่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และการเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน ร่วมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการัง และสิงมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ การให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ การให้ความรู้เรื่องปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย การให้ความรู้เรื่องขยะทะเลและการนำขยะทะเลมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ การให้ความรู้เรื่องการปลูกจิตสำนึกด้านประมง การให้ความรู้เรื่องการทำบ้านปลา การแนะนำแนวทางการผลิตคลิปเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษ์ผ่านถุงผ้ารักษ์โลก นอกจากนี้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมสิงห์ 


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลการทำร้ายสัตว์ทะเลของมนุษย์โดยตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทรงโปรดให้จัดตั้ง “โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ในปี พ.ศ.2559 มีหน่วยงานสนองพระดำริประกอบด้วย กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนคำปรึกษาจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการจัดทำโครงการ แผนงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพระประสงค์โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและแนวปะการัง ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการบริหารจัดการขยะทะเล และด้านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกต่อมาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้จัดตั้ง “มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระดำริฯ ในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน กระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหา และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงประโยชน์และการให้ความร่วมมือ รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานในวงกว้าง ตลอดจนดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ไม่มีความคิดเห็น