Breaking News

กระทรวงอุตฯ สั่งการ กสอ. ปรับโครงสร้างหนี้อุตฯ ครัวเรือน หัตกรรม ยืดชำระหนี้สูงสุด 6 ปี พักดอกเบี้ย หวังฟื้น 678 กิจการ ให้ดีพร้อมใน 90 วัน

กรุงเทพฯ 8 มิถุนายน 2563 - กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ช่วยเหลือผู้ประกอบการปรับลดโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ปีบัญชี พ.ศ. 2563 เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ครบตามจำนวน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 งวด แต่ไม่เกิน 12 งวด ลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 12 งวด โดยคาดว่าสามารถฟื้นสภาพคล่องผู้ประกอบการ 678 กิจการ ดำเนินการได้ทันทีใน 90 วันนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ได้ให้ความช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชำระหนี้ไปแล้วกว่า 2000 กิจการ แต่พบว่าผลกระทบแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ยังมีอยู่ จึงเร่งขับเคลื่อนมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรม ดีพร้อมทันที 90 วัน ผ่านการพิจารณาปรับลดโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ปีบัญชี พ.ศ. 2563 ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1.อาหาร 2.เครื่องดื่ม 3. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4. ของใช้และเครื่องประดับตกแต่ง
5. ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึกที่สะท้อนวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. สมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร และ 7. อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนเกื้อกูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs ใน 7 อุตสาหกรรมข้างต้น ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมายที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการเยียวยาโควิด-19 “พักหนี้ค้างชำระ-ขยายระยะเวลาผ่อน” แต่พบว่ายังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยปรับลดโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียน กลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระมากกว่า 6 งวด และยังไม่ได้ดำเนินการทวงหนี้ตามกระบวนการกฎหมาย มีสิทธิขอขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี
สำหรับแนวทางดำเนินงานปรับโครงสร้างหนี้ ฯ นับจากนี้ กสอ. จะเร่งแจ้งสิทธิตามาตรการเพื่อให้ลูกหนี้ทุกรายได้รับทราบ โดยลูกหนี้สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้กับเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเข้าสู่การตรวจสอบคุณสมบัติ พิจารณาอนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้
สามารถดำเนินการได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่ยื่นคำร้อง ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563โดยประสานได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 – 11 ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ดี กสอ. คาดการณ์ว่าการปรับโครงสร้างหนี้เงินทุนหมุนเวียน จะสามารถฟื้นฟูลูกหนี้ค้างชำระ
ให้สามารถชำระหนี้ได้และปรับระดับมาอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ปกติ รวมมูลค่าหนี้ค้างชำระกว่า 57 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการ และนำพาภาคอุตสาหกรรมให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตได้ทั้งสิ้น 678 กิจการ นายณัฐพล กล่าว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์
0 2202 4502 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th

ไม่มีความคิดเห็น