Breaking News

เครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศร่วมแสดงความยินดี 20 ปีกระทรวงวัฒนธรรม รมว.วธ.มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ รางวัล“วัฒนคุณาธร” ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่เด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล หรือคณะบุคคลร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญ พิธีทางศาสนา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรมทั่วประเทศเข้าร่วม ณ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรุงเทพฯ โดยในช่วงบ่ายได้มีพิธีถวายและมอบโล่รางวัล    เชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. ปี 2565 ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” รางวัลวัฒนธรรมวินิต รางวัล Young smart ยังทำดี และรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น     เรื่อง วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย

รมว.วธ. กล่าวว่า การดำเนินงานของ วธ. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย สติปัญญา และกำลังทรัพย์ ทำให้ชุมชน สังคม มีความเข้มแข็งในมิติทางวัฒนธรรม และส่งผลให้การดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประสบความสำเร็จ วธ.ตระหนักถึงความสำคัญของเครือข่าย ที่ร่วมนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันรมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. ปีนี้ได้รับการคัดเลือก 395 รางวัล ใน 3 ประเภทได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จำนวน 145 ราย  เช่น นางสาวกมลทิพย์ อยู่คง จังหวัดยโสธร เด็กหญิงนาทาชา รัสเซลล์ มณีเสถียร กรุงเทพมหานคร เด็กชายปวีณ์กร สมนึก จังหวัดลำปาง นายมูฮัมหมัดกัยฟาน สาและ จังหวัดนราธิวาส และเด็กหญิงหนึ่งฤทัย แซ่โค้ว จังหวัดระนอง ประเภทบุคคล จำนวน 121ราย/รูป เช่น    พระพรหมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร นายณัฐภล ศักดิ์สงวน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายประยูร นารี จังหวัดอุดรธานี นายเฉลิม อภิวาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายมือเส๊าะ หะนะกาแม จังหวัดยะลา และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 129 แห่ง/คณะ เช่น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร ชุมชนคุณธรรมฯ วัดตุ่นใต้ จังหวัดพะเยา พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า วธ.ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมต่อเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่ได้รางวัลดังกล่าวข้างต้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม 3 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นปีพิเศษครบรอบ 20 ปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่บุคคลและองค์กรภาคีเครือข่าย  ที่ได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ             ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ของวธ.จะได้รับความร่วมมือกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาล ประเพณี ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม            ให้วัฒนธรรมมีส่วนในการสร้างงาน สร้างรายได้ งาน Soft Power การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นช่วยดูแลงานวัฒนธรรม โบราณสถาน เน้นการบูรณาการความร่วมมือทุกฝ่ายทำให้งานวัฒนธรรมเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น