Breaking News

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมเวทีเสวนา โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์หนุนคนไทยไม่กินดิบ ลดความเสี่ยงเกิดโรค เปิดตัว ‘ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี’

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมเวทีเสวนาโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนวิถี ไม่กินปลาดิบ วางแผนชีวิตด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ.เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย ตามความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่น ร่วมออกผลิตภัณฑ์ ประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี มุ่งเน้นการรับประกันภัยและรองรับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ พร้อมร่วมจัดบูธกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยให้กับประชาชนให้เข้าถึงระบบประกันภัย สร้างความเชื่อมั่น สามารถนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ที่ปรึกษาแผนกสินไหมสุขภาพ ร่วมเวทีเสวนา โครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อ “ปรับเปลี่ยนวิถี ไม่กินปลาดิบ วางแผนชีวิตด้วยประกันภัยโรคมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัย ตามความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับลักษณะการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่
โดยร่วมออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะรายในราคาที่เหมาะสม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นในการรองรับความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมตอบรับกับโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการและความเสี่ยงของประชาชนในท้องถิ่น จึงร่วมกับ สำนักงาน คปภ. เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยมะเร็งท่อน้ำดี” เพื่อรองรับความเสี่ยงของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถิติป่วยจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงสุดในประเทศไทย จากพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะในกลุ่มปลาน้ำจืดแบบมีเกล็ด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ อันเป็นต้นเหตุของ “โรคมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งจากผลการศึกษาทางการแพทย์พบว่า หลังติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับราว 20-30 ปี ผู้ได้รับเชื้อจะป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีและเสียชีวิตภายใน 1 ปี
โดยข้อมูลจากสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ระบุว่าประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสถิติป่วยจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับประมาณ 6 ล้านคน และในจำนวนนี้พัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ำดีราวปีละ 10,000 - 20,000 ราย ส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวที่มีอยู่อายุระหว่าง 40-60 ปี ซึ่งนับเป็นการสูญเสียชีวิตในช่วงวัยแรงงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม และการพัฒนาประเทศตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยมะเร็งท่อน้ำดี” ดังกล่าวถือว่าเป็นเครื่องมือหรือทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต โดยเฉพาะการประกันภัยสุขภาพที่สามารถรองรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หรือการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยโรคที่เกิดจากวิถีการใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมการบริโภคของประชาชน ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยมะเร็งท่อน้ำดี ให้ความคุ้มครองผู้ทำประกันภัยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดี เพียงมีหลักฐานรายงานการตรวจวินิจฉัย X-RAY ช่องท้องด้วยคอมพิวเตอร์ (CT SCAN) หรือรายงานการตรวจวินิจฉัยช่องท้องด้วยเครื่องแม่เหล็ก (MRI หรือ MRCT) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัย ตามวงเงินความคุ้มครองที่ซื้อไว้ และตามช่วงอายุผู้ทำประกันภัย


ไม่มีความคิดเห็น