Breaking News

“ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยมี ข้าราชการ และผู้บริหารระดับสูง จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน 135 คน ประกอบด้วย ข้าราชการจากกองทัพเรือ จำนวน 18 นาย กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 2 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 3 นาย ข้าราชการพลเรือน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 8 ขึ้นไป จำนวน 6 คน และบุคลากรจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นระดับผู้บริหารและเจ้าของกิจการ จำนวน 106 คน โดยการจัดการอบรมตามหลักสูตร มีการบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากส่วนราชการและสถาบันต่าง ๆ รวมทั้ง จัดการสัมมนาอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในพื้นที่ของกองทัพเรือ โดยมีระยะเวลาจัดการอบรม จำนวน 20 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน เฉพาะวันศุกร์ รวมจำนวน 24 วัน โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด  ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติในการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.
ทั้งนี้ การเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกองทัพเรือและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านความมั่นคงของชาติทางทะเล และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเรียนรู้ในงานสาขาอาชีพอื่น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์และพัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเองต่อไป


#กองทัพเรือ #กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ #พสบ

ไม่มีความคิดเห็น