Breaking News

วธ. ลุยอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการใหม่ แม่นนโยบาย ขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรม Soft Power มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม ต่อส่วนราชการและประชาชน

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการที่เข้ารับการอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 3 คน กรมการศาสนา จำนวน 1 คน กรมศิลปากร จำนวน 56 คน และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 10 คน เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร และมีการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ จำนวน 1 ครั้ง ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาในการรับราชการ มีความสามารถ ตลอดจนมีอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการและประชาชน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ เรียนรู้กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการยุคใหม่ กิจกรรม workshop การทำงานเป็นทีม  เรียนรู้นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม Soft Power เรียนรู้การประชาสัมพันธ์ที่ดีและศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นางยุพา กล่าวอีกว่า อาชีพ “ข้าราชการ” ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความมั่นคง ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านภูมิใจและตั้งใจที่จะเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งการได้ชื่อว่าเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานราชการที่มีต่อแผ่นดิน ต่อองค์กร เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นข้าราชการแล้ว สิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึง คือ หน้าที่ความรับผิดชอบ ยึดมั่นในอุดมการณ์ในการทำงาน ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมาย พร้อมยึดมั่นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การจะเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องพึงปฏิบัติตนโดย 1.ยึดหลักอาวุโส ต้องรู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทั้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ติดต่อประสานงาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพและเชื่อฟังทั้งในด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ นับถือเป็นพี่เป็นน้อง รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย 2.ยึดมั่นในกฎ ระเบียบวินัย โดยเฉพาะการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามกาลเทศะ สถานที่ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3. มีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละและมีความอดทนในการทำงาน รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน“การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการ ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ นำความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นำไปพัฒนางานที่ดำรงอยู่ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป” ปลัด วธ. กล่าวไม่มีความคิดเห็น