Breaking News

“กองทัพเรือ จัดกิจกรรมซ่อมแซมและจัดวางทุ่นผูกเรือ เพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการังตามแนวธรรมชาติ”

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.00 น. พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ซ่อมแซมและจัดวางทุ่นผูกเรือ เพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการังตามแนวธรรมชาติ” ณ บริเวณลานหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

โดยมีรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา


การจัดกิจกรรมซ่อมแซมและวางทุ่นผูกเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะปะการัง พืช สัตว์ใต้ทะเลและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้มีความสมดุลตามธรรมชาติ ที่มีความสวยงามระดับโลก โดยมีหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการ ทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ร่วมส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะราชาใหญ่ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งดำน้ำของเกาะราชาใหญ่มีความสะอาด สวยงาม และมีความปลอดภัยการเสริมสร้างความร่วมมือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง แสดงถึงความเป็นหนึ่งของการรณรงค์ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชนให้เกิดและหวงแหนทรัพยากรทางทะเล ไม่ทำลายธรรมชาติอันสวยงาม และเพื่อป้องกันการทิ้งสมอในแนวปะการัง ในพื้นที่ทะเลอันดามันกลาง บริเวณเกาะราชาใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตามแผนปฏิบัติงานโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างเหมาะสม และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระรูป ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การจัดแสดงนิทรรศการ การปล่อยเต่าทะเล การเก็บขยะชายหาด/ดำน้ำ เก็บขยะใต้ทะเล และการวางทุ่นผูกเรือบริเวณพื้นที่เกาะราชาใหญ่

กองทัพเรือ ได้จัดทำโครงการอุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36 เพื่อถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลฝั่งอันดามันให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะปะการัง พืช สัตว์ใต้ทะเล รวมทั้งป่าไม้ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะบอน และเกาะตาชัย ซึ่งมีแนวปะการังที่มีความสวยงามระดับโลก ให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์และมีความสมดุลตามธรรมชาติ โดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กลางขึ้นที่บริเวณฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน และเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนที่ไปเยี่ยมเยือนได้รับทราบถึงภารกิจของโครงการฯ และได้รับความรู้ในการท่องเที่ยวทะเลอย่างถูกวิธี ซึ่งได้มีการเปิดศูนย์กลางเมื่อ 24 เมษายน 2541 มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ " และการดำเนินโครงการฯ ได้เสร็จลิ้นลงตามระยะเวลา กองทัพเรือได้ถวายโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และมีกองทัพเรือเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติในการปรับ


แผนการปฏิบัติจัดเรือ เพื่อสำรวจและวางทุ่น และสนับสนุนกำลังพลในการดำเนินงานโครงการฯ อาทิ จัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นครูฝึกและเจ้าหน้าที่อบรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเล จัดกำลังพลจากทัพเรือภาคที่ 3 เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อนุรักษ์ฯ ที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่จากกรมอุทกศาสตร์ร่วมสำรวจและจัดทำแผนที่แนวปะการัง การให้บริการทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น และได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความคิดเห็น