Breaking News

สกสว. ดึงองค์กรชั้นนำ นำเสนอแนวทางยกระดับอุตฯ อาหารแห่งอนาคตไทย

กรุงเทพฯ 6 มิถุนายน 2567 – รศ. ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยนายวิโรจน์ นรารักษ์ (ที่ 6 จากซ้าย) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รศ. ดร. ณัฐดนัย หาญการสุจริต (คนขวา) ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนา ววน. ด้านอาหารอนาคต สกสว. และรองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. พิเชฐ อิฐกอ (คนซ้าย) เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนักวิชาการจากเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ ร่วมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลสำหรับนำไปปรับใช้วางแผนและออกแบบแนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมการเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างโอกาสอุตสาหกรรมอาหารอนาคตไทยให้ยั่งยืนบนเวทีโลก พร้อมสรรหาแนวทางยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ถนนพญาไท

ไม่มีความคิดเห็น