Breaking News

สกสว. ระดมนักวิจัยแนวหน้าชี้ทิศทางผลิตคนด้านววน. เพื่อพัฒนาประเทศ

 กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2567 – ศ.เกียรติคุณ นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สกสว.และดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สกสว. ร่วมรับฟังข้อเสนอจากการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมใน 3 ประเด็น ได้แก่ งานวิจัยขั้นแนวหน้า อุตสาหกรรม และสังคมศาสตร์ ให้มีศักยภาพพร้อมรับการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเครือข่ายเมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น เพื่อออกแบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ถนนพญาไท

รายชื่อบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

1. ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ นักยุทธศาสตร์ระดับสูง รักษาการแทน รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
2. ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา กำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
3. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการ สกสว.
4. ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)
5. รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.
6. ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษา สกสว.
7. รศ. ดร.นิรมล สุธรรมกิจ ผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ
8. ผศ. ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคนและสถาบันความรู้ สกสว.
9. นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัต ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ไม่มีความคิดเห็น