Breaking News

วธ.เตรียมโชว์ Soft Power - มวยโคราชในการประชุม ครม.สัญจรเดือนก.ค.นี้ ยกขบวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ของดีและจุดเด่นอัตลักษณ์วัฒนธรรม 32 อำเภอ เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียนให้ทันสมัย จูงใจนักท่องเที่ยวชม-ช้อป หนุนท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินด้วย

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้เป็นประธานการประชุมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)นครราชสีมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริม Soft Power  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมานำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมารวบรวมข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นของดีและจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอที่มีทั้งหมด 32 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา เช่น งานเทศกาลประเพณี  แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และศิลปะการต่อสู้ เช่น มวยโคราช เป็นต้น และร่วมมือกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจัดทำคลิปภาพยนตร์สั้นนำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ ซึ่งเบื้องต้นจะดำเนินการนำร่อง 12 อำเภอ รวมทั้งให้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเผยแพร่ Soft Power ด้านต่างๆของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  ขณะเดียวกันได้ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันอุดมศึกษา ศิลปินศิลปะร่วมสมัย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียนให้รูปแบบทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์ดินด่านเกวียน อีกทั้งได้ให้สำนักศิลปากรที่ 10 ร่วมมือกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินในจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในประเทศไทยและนานาชาติ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็น 1 ใน 8 พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินของโลก
“ได้ให้สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาประสานกับวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา โรงละครแห่งชาตินครราชสีมาและหน่วยงานต่างๆ เตรียมการจัดแสดงโชว์มวยโคราชในงานเลี้ยงรับรองคณะรัฐมนตรีสัญจรในช่วงเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จังหวัดนครราชสีมา และจัดเตรียมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่หลังประชุมครม.สัญจรมาเยี่ยมชมวิทยาลัยนาฏศิลป นครราชสีมาและโรงละครแห่งชาตินครราชสีมา  พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้การจัดกิจกรรมของโรงละครแห่งชาตินครราชสีมาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆและจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อให้กิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด” นางสาวสุดาวรรณ กล่าว  
ไม่มีความคิดเห็น