Breaking News

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้นโยบาย รมว.ท่องเที่ยว ชูมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ยกระดับ SupplySideชวนเที่ยวไทยมั่นใจไปกับช้างชูงวง ตอกย้ำภารกิจก้าวย่างอย่างยั่งยืน

 กรมการท่องเที่ยว เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย “ช้างชูงวงเริงร่า”สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ตอกย้ำนโยบาย

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มุ่งยกระดับสินค้าและบริการครอบคลุมตลอดทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยตั้งเป้าสู่การเป็น Tourism Hub ของโลก

วันอังคารที่25มิถุนายน2567 กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานแถลงข่าวกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืน“ท่องเที่ยวไทยมั่นใจไปกับDOT”ณลานอีเดนชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร หนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “กรมการท่องเที่ยวเดินหน้ายกระดับ Supply Side ชวนเที่ยวไทยมั่นใจไปกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสัญลักษณ์ช้างชูงวงเริงร่าประกอบลายประจำยามตอกย้ำนโยบายนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยการยกระดับผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความสะดวก สะอาดปลอดภัยเป็นธรรมการให้บริการที่ดีกับนักท่องเที่ยวรวมถึงสิ่งสำคัญในปัจจุบันคือเรื่องสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้น56 มาตรฐานครอบคลุมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆทั้งที่พักสินค้าและบริการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ซึ่งผู้ที่ได้รับรองมาตรฐานจะเป็นสถานประกอบการที่ภาครัฐรับรองว่ามีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ตามเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาล”

นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้กล่าวเสริมถึงการยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ว่า “กรมการท่องเที่ยว ดำเนินการเรื่องการออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยวโดยมีสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา จำนวน8แห่งในภูมิภาคต่าง ๆ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรี เชียงใหม่นครราชสีมาหนองคาย สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และภูเก็ตอีกทั้งให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่และระบบ e-Service ในอนาคตสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยผ่านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว
และมัคคุเทศก์บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว คุ้มครองการประกอบธุรกิจนำเที่ยว และการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ของคนไทยพร้อมกันนี้มีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้วยการฝึกอบรมการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมาตรฐานมัคคุเทศก์ มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนให้มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นได้ตามกฎหมาย”

นายบุญเสริมกล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานด้านต่างประเทศ ว่า “เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวแห่งเอเชียมีการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศตามกรอบความร่วมมือต่างๆโดยส่งเสริมให้มีการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะตลอดจนรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยดำเนินมาตรการคืนเงินให้กับผู้ผลิตภาพยนตร์ที่มีเงินลงทุนถ่ายทำในประเทศไทยสูงส่งผลให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ไปยังธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและประชาสัมพันธ์ภาพ
แหล่งท่องเที่ยวของไทยสู่ทั่วโลก”

นางณัฏฐิรา แพงคุณ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าวถึงภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวว่า“เพื่อให้เกิดการเดินทางและเกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลัก ไปสู่เมืองน่าเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ได้คำนึงถึงการออกแบบสิ่งจำเป็นตามโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือTourism for All ให้สามารถรองรับและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับชุมชนทั่วประเทศผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากลสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและตรวจประเมินมาตรฐานผ่านกระบวนการที่เป็นสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริการทั้งหมด 36 มาตรฐานแบ่งเป็นมาตรฐานที่พักมาตรฐานบริการท่องเที่ยวและมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวจนมีสถานประกอบการด้านบริการที่อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1,293 แห่งสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านอัตลักษณ์ สินค้าบริการ และกิจกรรมของชุมชนที่ได้มาตรฐานต่อยอดเพื่อสร้างจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวตอบโจทย์ TourismTrendมีการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้การเจรจาจับคู่ธุรกิจ ตลอดจนจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมเพื่อส่งเสริมและบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการและชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน ให้เป็น
ที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวซึ่งการจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 จะจัดขึ้นในวันอังคารที่2 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายเสริมศักดิ์พงษ์พานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน”

กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืนสู่ผู้ประกอบการ ชุมชนนักท่องเที่ยวรวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมดำเนินการตาม5 กลยุทธ์
ภายใต้นโยบายIGNITEThailand’s Tourismของรัฐบาลเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นTourism Hubมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวไทยก้าวย่างอย่างยั่งยืนนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ได้รับบริการท่องเที่ยวที่ดีพร้อมท่องเที่ยวไทยมั่นใจไปกับ DOT

ไม่มีความคิดเห็น