Breaking News

โชว์ผลงาน 1 ปีพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

เมื่อเร็วๆนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เข้าร่วมงานแถลงข่าว “1 ปี แห่งการขับเคลื่อน และก้าวต่อไปของการสานพลัง” โครงการ OUR Khung BangKachao ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เป็นประธานงานแถลงข่าว โอกาสนี้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ OUR Khung BangKachao กล่าวถึงผลงาน 1 ปี ว่า อพท. ได้ใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน พัฒนาฐานอัตลักษณ์ของ 6 ตำบลเกิดเป็น 6 เส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า ประกอบด้วย ตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกอบัว ตำบลบางกระสอบ และตำบลบางกระเจ้า ตลอดจนวางเป้าหมายขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้การท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
 ไม่มีความคิดเห็น