Breaking News

กรมการท่องเที่ยว ผนึกกำลัง สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น MOU พัฒนาหลักสูตร Sandbox Education สาขาการท่องเที่ยว

 

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และ รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนระหว่างกรมการท่องเที่ยว และสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท้้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเอ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และกรมการท่องเที่ยว ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในด้านการวางแผนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริการการท่องเที่ยว ในสถานประกอบการหรือองค์การการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยของกรมการท่องเที่ยว รวมถึงพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  งานวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ สัมมนาและการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว และด้านการพัฒนาบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น