Breaking News

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัดอินทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ สมาคมภริยาทหารเรือ กำลังพลกองทัพเรือ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศตน เสริมสร้างพัฒนาอาชีพให้พสกนิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี โดยกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนและพื้นที่วัดอินทาราม การมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดอินทาราม การตั้งจุดบริการประชาชน ได้แก่ การให้บริการตัดผม การให้บริการซ่อมรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ การให้บริการซ่อมทำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การให้บริการทางการแพทย์ การแสดงดนตรี และการแจกจ่ายข้าวสารให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม 


กองทัพเรือและประชาชนจิตอาสา ยังคงน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติสืบไปไม่มีความคิดเห็น