Breaking News

ไทย-ญี่ปุ่นสานสัมพันธ์การทูตครบรอบ 135 ปีผ่านความเป็นไทย “Soft Power” วธ.ร่วมเปิด “งานเทศกาลไทย” 26-28 ส.ค. นี้ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่อาหาร แหล่งท่องเที่ยว สินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ พร้อมหารือการบริหารงานพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ หอศิลป์ร่วมสมัยที่ทันสมัยมาพัฒนาต่อยอดพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ของไทยให้ร่วมสมัยด้วย

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) กล่าวว่า  จากการที่รัฐบาล โดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ  สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ  5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และเทศกาล ประเพณี (Festival) สู่ระดับโลก ล่าสุด วธ. ร่วมกับทางสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ  ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ณ สวน Tenjin Chuo (ลานกลางแจ้ง) เมืองฟูกูโอกะ โดยมีคณะผู้บริหาร วธ. เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีเปิด เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ความเป็นไทยในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ร่วมงานเทศกาลไทยฯ ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติในจังหวัดฟูกูโอกะ จังหวัดใกล้เคียง ภายในงานมีการออกซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มไทย   การออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้าไทย รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

ปลัดวธ. กล่าวว่า ในพิธีเปิดงานเทศกาลไทย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประจำปี 2565 นอกจากจะมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะแล้ว ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และทีมประเทศไทย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะและประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย-ญี่ปุ่นด้วย  ถือเป็นภาพของความร่วมมือในการผลักดันความเป็นไทยไปสู่นานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก ช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากนี้ ในปี 2565 ยังถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับไทยและญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นปีที่ครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น ซึ่งการจัดงานเทศกาลไทยครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญทางคณะผู้บริหาร วธ. มีกำหนดการหารือ เรื่องการบริหารงานพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดงงานกับพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่นำเสนอองค์ความรู้ที่ทันสมัย สื่อผสม จัดแสดงที่หลากหลายน่าสนใจต่างๆในเมืองฟูกูโอกะ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียของเมืองฟูกูโอกะ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู  พิพิธภัณฑ์ศิลปะฟูกูโอกะ แหล่งเรียนรู้ย่านเมืองเก่าฮากาตะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การจัดแสดงนิทรรศการสื่อดิจิทัล ณ พิพิธภัณฑ์ TeamLab Forest Fukuoka ด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาและหารือ จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ของไทย ในเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา เชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลาย รวมถึงเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ ความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดล BCG ในการเสริมสร้างศักยภาพคนทุกช่วงวัยและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องบทบาท วธ. ใหม่จากกระทรวงสังคมสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยภารกิจส่วนหนึ่งมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่เด็ก เยาวชนและประชาชนนำไปสู่การสืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น