Breaking News

กองทัพเรือจัดโครงการบรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” พื้นที่จังหวัดภูเก็ต”

กองทัพเรือ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติอันดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างการรับรู้ในความเสียสละของบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษไทย ทำให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และหวงแหนในอธิปไตยของชาติ  สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยมาอย่างช้านาน เพราะความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู รู้คุณแผ่นดินของบรรพบุรุษที่สืบทอดสู่ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ประเทศชาติสามารถธำรงความเป็นไทยมาได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน จะต้องได้รับการปลูกฝังให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งดำรงอยู่ในสังคมด้วยความรู้รัก สามัคคี และภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

สำหรับโครงการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายจำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ วันที่ 31 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีพลเรือโท สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งนอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว ยังได้มีการรับฟังข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนดังกล่าวด้วย

ไม่มีความคิดเห็น