Breaking News

รมว.อุตสาหกรรมเปิดงานประชุมใหญ่ สอ.ครูนครศรีธรรมราชชมนโยบายปันสุข สร้างสุขแก่สมาชิก


นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรรมราช จำกัด พร้อมชมนโยบายปันสุข สร้างความสุขแก่สมาชิก ตามนโยบายสมาชิกสำคัญที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิก
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ว่า ตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ต่างได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีปัจจัยในด้านอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก เช่น สภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจชะลอตัว ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคปรับตัวสูงขึ้น แต่สหกรณ์ฯ ก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้ในทุกสถานการณ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 คือนโยบายปันสุขให้กับสมาชิก ตลอดปี 2566 ไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ การคิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงคือผลจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในองค์กรสหกรณ์ ที่ช่วยกันร่วมพัฒนากิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
“ขอชื่นชมคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านภายใต้การนำของท่านประธานจำเริญ พรหมมาศ ที่ช่วยกันบริหารกิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง สมาชิกมีความเชื่อมั่นและศรัทธา ยึดหลักการอุดมการณ์ และหลักการธรรมาภิบาล เข้ามาเป็นแนวทางการบริหารดำเนินกิจการสหกรณ์ จนประสบความสำเร็จ โดยยึดถือสมาชิกเป็นที่ตั้ง ช่วยลดปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิก โดยการลดอัตราดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ และมีโครงการรวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมารวมอยู่ที่สหกรณ์ที่เดียว เพื่อเป็นการลดภาระของสมาชิก ทำให้สมาชิกมีการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น สนองตอบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้เป็นอย่างดี” นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว

นายจำเริญ พรหมมาศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ปรึกษาหารือกันกับข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เห็นตรงกันในอันที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 23,979 คน มีสินทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 27,073 ล้านบาทเศษ มีทุนของสหกรณ์ฯจำนวน 15,699 ล้านบาทเศษ มีเงินฝากทุกประเภทจำนวน 9,998 ล้านบาทเศษ

ปัจจุบันแม้ว่าประเทศไทยจะมีสภาวะเศรษฐกิจที่มีความเปราะบาง ค่าครองชีพของประเทศเพิ่มสูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบโดยทั่วกัน อีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงขึ้น แต่สหกรณ์ฯยังคงบริหารงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 เข้าทำหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดมา ที่จะให้สมาชิกมีความอบอุ่นใจและให้บริการด้วยความประทับใจ ตามนโยบาย PANSUK เพื่อทุกคน

“ปีนี้ครบรอบ 63 ปีก้าวย่างสู่ปีที่ 64 ของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด สหกรณ์มีแต่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ลำดับต้น ๆ ของประเทศที่แก้ปัญหาหนี้สินครูได้สำเร็จ เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกร่วมสองหมื่นคน ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศและมอบโล่รางวัลเกียรติยศเป็นสหกรณ์ต้นแบบตามโครงการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ได้สำเร็จเป็นผลงานเชิงประจักษ์
และจากการที่สมาชิกได้ใช้บริการโครงการต่างๆตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ส่งผลให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินเหลือเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เป็นการปันสุขให้กับสมาชิก ได้มีความสุขจริงที่สัมผัสได้ เป็นการให้ชีวิตใหม่แก่สมาชิกที่แท้จริง นั่นคือนโยบายสมาชิกสำคัญที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิก” นายจำเริญ พรหมมาศ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น