Breaking News

สจล. ผนึกกำลัง บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด ลงนาม MOUสร้างความร่วมมือทางวิชา การวิจัยและพัฒนา ผลักดันนวัตกรรมไทยไปสู่สากล

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ  และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาให้คณาจารย์ นักศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนรู้  พัฒนาทักษะในการออกแบบสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของไทย ไปสู่สากล  


การลงนามในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก  รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอข่าวสารด้านเทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี  ที่ครอบคลุมการผลิตสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์แบบครบวงจร นำโดย คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า และการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในตลาด การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการดีไซน์ หรือออกแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการผลิตและนำออกจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการลงนามในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. ร่วมลงนามในฐานะสักขีพยาน รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สถาบันฯ มีพันธกิจในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก “The World Master Of Innovation” และพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพสูง ขับเคลื่อนสจล.ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 


ไม่มีความคิดเห็น