Breaking News

กองทัพเรือ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.)

 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อะดุง  พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) ณ ห้องนารายณ์ทรงสุบรรณ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (อาคาร ๕) พระราชวังเดิม กรุงเทพฯการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการฯในห้วงที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมทั้งข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อดำเนินงานโครงการฯ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อพ.สธ.จะกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม “รักษ์ทะเล รักษ์แสมสาร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในห้วงวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย เข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ รู้จักหวงแหนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนมี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. - ทร. กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง การเก็บทำความสะอาดชายหาดบริเวณโดยรอบ ตลอดจนเปิดให้นักเรียนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือ ประธานกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - ทร. เป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น