Breaking News

กนอ.จับมือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัล พร้อมหนุนผู้ประกอบการใช้ระบบ หุ่นยนต์-อัตโนมัติ

กรุงเทพฯ (14 พฤศจิกายน 2562) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เตรียมจับมือกับ ปตท. จรดปากการ่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมศึกษาพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัลเพื่อร่วมพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่กระตุ้นภาคอุตสาหกรรมให้ใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ พร้อมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 และมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบต่อไป
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เผยว่า กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ปตท. ศึกษาพัฒนาธุรกิจการให้บริการระบบดิจิทัล ที่สอดรับกับนโยบายพัฒนาแพลตฟอร์มการปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Transformation Platform : ITP) และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนต่างๆ อาทิ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขอรับคำปรึกษา การประเมินความพร้อมและความคุ้มค่าในการลงทุน ตลอดจนการจัดหาแหล่งเงินทุนและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One-Stop Service)
โครงการร่วมกันระหว่าง กนอ. กับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) จะศึกษาการพัฒนาธุรกิจใหม่ในการให้บริการด้านดิจิทัลภายใต้โครงการนำร่อง (Pilot Project) ร่วมกับโรงงานที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจฯ เช่น Industrial Transformation Platform Program (ITP Program) ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางให้แต่ละภาคส่วนได้พบปะกัน ทั้งฝั่งผู้ใช้ คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และฝั่งผู้ให้บริการ คือ กลุ่ม System Integrator ผู้ผลิตหุ่นยนต์ ซอฟท์แวร์ และเครื่องจักร รวมถึงฝ่ายสนับสนุน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยในเบื้องต้นจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกันให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการจัดการการผลิต เป็นต้น
 นางสาวสมจิณณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำระบบมาใช้ ผู้ประกอบการจะสามารถเข้าถึงผู้ให้บริการออกแบบระบบที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงได้งานตรงตามความต้องการ และได้รับการส่งมอบงานที่ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม ทำให้ลดต้นทุนในการจัดหาและจัดซื้อ ตลอดจนสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่น ในขณะเดียวกันจะทำให้เกิดการขยายตัวของการผลิต การใช้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติอย่างแพร่หลาย อันจะนำมาซึ่งการแจ้งแรงงานที่มีทักษะสูง ตรงกับความต้องการในอุตสาหกรรม New S-Curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ”
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ปตท. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแผนการศึกษาการพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลพร้อมไปกับการพัฒนาระบบ ITP Program ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พร้อมร่วมกำหนดแนวทางการรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านดิจิทัลและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการส่งเสริมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบอัตโนมัติ พร้อมกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ระบบหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อก้าวสู่การเป็น อุตสาหกรรม 4.0 และมุ่งสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มรูปแบบได้ต่อไป
  “สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายใต้อุตสาหกรรม 4.0 และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ แนวโน้มและทิศทางการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับการใช้เทคโนโลยี โดย กนอ. และ ปตท. จะร่วมกันผลักดันเชิงนโยบายและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องภายใน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจการให้บริการด้านดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ศึกษา ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ ระบบบริหารจัดการพลังงาน น้ำ และของเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ” นางสาวสมจิณณ์ กล่าวโดยสรุป

ไม่มีความคิดเห็น