Breaking News

เออาร์ไอพี จัดงาน THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่พื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความร่วมมือของ กรมสรรพากร และ ETDA


บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน) ร่วมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 และ National e-Payment สนับสนุน การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร เพื่อน าประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ได้จัดงาน “THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019” โดยได้รับความร่วมมือจากกรมสรรพากร และ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเวทีให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเห็นความส าคัญในการน าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร และ คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจจากภาคธุรกิจ และบูทให้ ค าปรึกษาแนะน าเพื่อใช้งานระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร กล่าวว่า “ประเทศไทยเราได้เข้าสู่ ยุค 4.0 ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐที่พยายามปรับกระบวนทัศน์ใน การบริการภาคธุรกิจและเอกชน ให้สามารถด ารงธุรกิจ และด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ อย่างสะดวกสบาย ดังนั้นกรมสรรพากรจึงพัฒนาระบบและกระบวนการที่จะอ านวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจ และพร้อมให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในทุกด้าน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้น น าของโลก” ด้าน คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ภารกิจของ ETDA นอกจากการผลักดันด้านอีคอมเมิร์ชของประเทศแล้ว ยังสนับสนุน และส่งเสริมให้การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน โดยก่อนหน้านี้ได้ร่วมลงนามในบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือด้านการตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการน าส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ให้บริการจัดท าเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ กับกรมสรรพากร เพื่อตกลงให้ ETDA เป็นหน่วยตรวจรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการน าส่งข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการที่จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีมาตรฐาน และยังเป็นการ ส่งเสริมให้การดา เนินงานของกรมสรรพากรในเรื่องของการจัดเก็บภาษีมีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นอีกด้วย” "THE THAILAND e-TAX SYMPOSIUM 2019" นับเป็นงานสัมมนาวิชาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและ ภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรธุรกิจชั้นน าที่น าใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ร่วมมอบความรู้และแชร์ประสบการณ์ผ่านการบรรยายและเวทีเสวนา 
คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร  

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เริ่มต้นงานสัมมนาด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่ส าคัญที่ภาคธุรกิจควรทราบถึงระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบทบาทส าคัญกับภาคธุรกิจ โดย คุณขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร กรมสรรพากร บรรยาย ในหัวข้อ “Integrating electronic tax services to enhance business advantage” บูรณาการบริการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ และ คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บรรยายหัวข้อ “How does the electronic tax standard make more effective to business?” มาตรฐานภาษี อิเล็กทรอนิกส์ช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ เสวนาจากภาคธุรกิจชั้นน าในหัวข้อ “Unleash the power of e-TAX, Enhancing the business advantage in the digital world” ผ่าโลกภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสร้างความได้เปรียบสู่โลกดิจิทัลส าหรับองค์กร” กรณีศึกษา และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ e-TAX โดย คุณนดารัตน์ ป้อมตรี Head of Business Process Improvement เอสซีจี, คุณกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) และคุณวุฒินนท์ ตรีศรีศักดิ ผู้อ านวยการอาวุโสแผนกภาษีอากร 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยมี คุณถนอม เกตุเอม เพจ TaxBugnoms และกูรูทางด้านภาษี ด าเนินการเสวนา พร้อมปิดท้ายงานในช่วงเช้าด้วยการบรรยายจากคุณพิรดา อิงค์ธเนศ Assistant to CEO, บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด ในหัวข้อ “How to leverage e-Tax invoice in the era of digital trade and finance?” ขับเคลื่อนองค์กร ต่อยอดการท าระบบ e-tax invoice สู่โลกการเงินและการค้าแบบดิจิทัล ช่วงบ่ายพบกับเสวนา “How to maximize the business profits with e-TAX?”เจาะกลยุทธ์การใช้ใบก ากับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ โดย ดร. สรณันท์ จิวะสุรัตน์ รองผู้อ านวยการ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์, คุณสุภิดา บรรเทาทุกข์ รักษาการนักวิชาการสรรพากรเชี่ยวชาญ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร, คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณวิวัฒน์ พรไกรศรี ผู้เชี่ยวชาญ Software ทางด้านภาษีอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ ตัวแทนผู้บริหาร จาก ATSI และคุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จ ากัด โดยมี คุณอิสรีย์ บงกชสถิตย์ ผู้ด าเนินรายการ Good Morning ASEAN เป็นผู้ด าเนินการเสวนา พร้อมปิดท้ายด้วยการบรรยาย โดย คุณสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ผู้อ านวยการกองมาตรฐานการก ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร หัวข้อ “Agility, Efficiency & Reliability with e-TAX: รวดเร็ว ปลอดภัย มั่นใจ ไปกับใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” อีกทั้งภายในงานยังมีผู้ให้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อาทิ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ARES) ร่วมออกบูทให้ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นงานที่อัดแน่นไปด้วยสาระและประโยชน์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นถึง ความส าคัญและเริ่มต้นใช้ระบบใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง นับเป็นสัญญาณที่ดีในการ ร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทยสู่โลกยุคดิจิทัลไร้พรมแดน

ไม่มีความคิดเห็น