Breaking News

ATTA จัดประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม รมต.วราวุธ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว


ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกณ ห้องบอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก 
 คุณวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่สมาชิก ในหัวข้อ “ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว”

นายวราวุธ ศิลป​อาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษหัวข้อ “ภาวะโลกเดือดกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยว” ในงาน “การประชุมสมาชิกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) สมัยที่ 40 ครั้งที่ 5” โดยมี คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ คุณเอนก ศรีชีวะชาติ คุณไพรัตน์ ห่านศรีสุข คุณทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ และ คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ร่วมให้การต้อนรับ มีสมาชิกซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อนนายวราวุธ ได้กล่าวถึง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยที่เป็นภัยคุกคามสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกในระยะยาว โดยประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงเป็นลำดับที่ 9 ของโลก และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 19 ของโลก ทำให้ต้องปรับปรุง “ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย” หรือ LT-LEDS และจัดทำเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (The 2nd updated NDC) โดยทบทวนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย NDC ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ทั้งด้านการพัฒนากลไกตลาดคาร์บอนเครดิตในประเทศ จัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต เพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการปลูกป่าและแบ่งปันคาร์บอนเครดิตด้านการค้า/การลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยต้องขึ้นทะเบียนในระบบ CBAM registry และต้องยื่นขอสถานะ CBAM declarant ก่อนนำสินค้าเข้าไปยังกลุ่มประเทศ EU รวมถึงมีแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและรองรับความเสี่ยง อาทิ การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิดปิดให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นต้น และในด้านกฎหมายที่จะเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม

ไม่มีความคิดเห็น