Breaking News

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธียกช่อดอกไม้ทองคำประดับอัญมณี มหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง จังหวัดน่าน

 

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธียกช่อดอกไม้ทองคำประดับอัญมณี มหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน มีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม 
ทั้งนี้ พิธียกฉัตรทองคำ ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี หลังจากชำรุดทรุดโทรมจากเหตุแผ่นดินไหวไม่มีความคิดเห็น