Breaking News

ศน. เสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมศีลธรรม หนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ*

 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนในสังคมไทยขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมคุณธรรมด้วยมิติศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักธรรมไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สังคมมีความสงบ มีความร่มเย็นในใจ ซึ่งการเสริมสร้างศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแก่คนในชาตินั้น นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ทุกภาคส่วนทั้งวัด ส่วนราชการ สถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งและจริงจัง

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง “หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา”หรือ นศพ. ตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น ประกอบด้วย วัด ส่วนราชการ สถานศึกษา และนิติบุคคล เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นสำคัญ โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ซึ่งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ได้ดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง ได้แก่ วันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งวันสำคัญทางประเพณีไทย และประเพณีของท้องถิ่นอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ 566 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนกลาง 20 แห่ง และส่วนภูมิภาค 546 แห่ง โดยมีหน่วยเผยแพร่ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนาทั่วประเทศ ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณโครงการหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาส่วนภูมิภาค 69 จังหวัด ผ่านสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จำนวน 185 หน่วย เป็นศูนย์กลางเชื่องโยงกับภาคีเครือข่ายผ่านพลังบวร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่ เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ศีลธรรมสู่สังคม เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในกระบวนการหลากหลายตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ อาทิ 
- หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนบ้านหนองต่อ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

จัดกิจกรรม “ลานธรรมนำชีวี สร้างคนดีให้สังคม” ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมผ่านการทำกิจกรรมการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การบรรยายธรรม ร้องเพลงคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม และโครงงานคุณธรรม ผ่านงานนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม

 - หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

จัดกิจกรรมการแสดงธรรมะผ่านออนไลน์ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม

 - หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม โครงการค่ายพุทธบุตร มีการอบรมบรรยายธรรม สวดมนต์ เจริญภาวนา และแบ่งกลุ่มเข้าฐานเรียนธรรม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหลักธรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมในหลายรูปแบบ ทำให้เกิดความหลากหลายในการส่งเสริมศีลธรรมในสังคม ที่ต้องการหล่อหลอมบ่มเพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมให้ประชาชน  ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรม 


เพื่อสร้างชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกองค์กรในสังคม กรมการศาสนาจึงได้ส่งเสริมให้มีการขยายเครือข่ายหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน ให้ทุกภาคส่วนมีความสำคัญและมีบทบาทในการเผยแพร่ศีลธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดถือเด็ก เยาวชน และประชาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทนำแห่งการพัฒนา และให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึงทั้งแผ่นดิน ทั้งนี้ องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษา และวัดที่สนใจสามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา ในส่วนกลางติดต่อที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา  ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-209-3728 และเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th ///

ไม่มีความคิดเห็น