Breaking News

ระดมพลังท้องถิ่น ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชวนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 456 คนจาก 103 ตำบล ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 สอดคล้องกับสถานการณ์ที่บุหรี่ไฟฟ้ากำลังระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ

โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เห็นพ้องร่วมกันที่จะดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ประกอบด้วย1)ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด2)ประกาศนโยบายท้องถิ่นปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า 3)ให้ความรู้คนในชุมชนครูผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับกฎหมาย โทษ อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า และ 4) พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 

ทั้งนี้กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากเวที Kick off ชุมชนท้องถิ่นปลอดบุหรี่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น