Breaking News

วธ.จัดงาน “ภูษาอาเซียน” โชว์ผ้าของประเทศอาเซียนผ่านนิทรรศการ สาธิต อบรม และการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ภูษาอาเซียน” โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศไทย 6 ท่าน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินรองปลัด วธ. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศไทย ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จัดกิจกรรม “ภูษาอาเซียน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญา “ผ้าไทย” รวมถึงเพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน เนื่องในวันอาเซียน 8 สิงหาคม 2565 และเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน


รองปลัด วธ. กล่าวอีกว่า การจัดงาน “ภูษาอาเซียน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” กิจกรรมภายในงานมี 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการภูษาอาเซียน “ขิด จก ยก ย้อม มัด ล้วง : มรดกร่วมทาง ภูมิปัญญาแห่งอาเซียน” นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง “ผ้า” ซึ่งเป็นมรดกร่วมทางภูมิปัญญาของอาเซียน โดยการรวบรวมผ้าทอมือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้จินตนาการของช่างทอภายใต้กรอบอิทธิพล ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น นำมาจัดแสดงโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามเทคนิคที่ใช้ในการผลิตผ้า ซึ่งความเหมือนและความต่างที่ปรากฏบนผืนผ้าเหล่านี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในด้าน ของการออกแบบ และช่วยกระตุ้นทุกคนตระหนักถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาค กิจกรรมที่ 2 การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ภูษาอาเซียน โดย ผศ. ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า

กิจกรรมที่ 3 การสาธิตและการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องผ้า จำนวน 3 เทคนิค ได้แก่ การทอผ้าด้วยกี่ทอผ้า การพิมพ์ผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และการทำผ้าบาติก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ก่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของผ้าไทยและผ้าในอาเซียนมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมที่ 4 การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ชุด “มรดกร่วมภูมิปัญญาภูษาอาเซียน” โดยคณะคิดบวกสิปป์ แสดงถึงความงดงามของผ้านานาชนิดในอาเซียน ที่แสดงถึงความเหมือน ความต่าง และความหลากหลายที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกร่วมภูมิปัญญาด้านหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาเซียน
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานภูษาอาเซียน ระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น