Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และฝึกอบรม"

(วันที่ 4 มีนาคม 2566)  สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และฝึกอบรม" การพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์ " โดยมีนายปรเมศวร์ อินทร์ชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ  บรรยาย เรือง "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์ และการฟ้องร้อง”และมอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการอบรม จำนวน 62,650 บาท ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ทั้งนี้ มีนายสมศักดิ์ บุญโยม สหกรณ์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้ง บรรยาย เรื่อง นโยบายรัฐกับ การบริหารงานสหกรณ์ , นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ บรรยาย เรื่อง"กลยุทธการสร้างความเข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน" รวมถึงนายอุทัย ศรีเทพ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง บรรยาย “การควบคุมและสร้างภูมิคุ้มกันการบริหารจัดการสหกรณ์” และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานประกอบด้วย นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการสสท., นายสมชาย  รัตนอารี ผจก.สสชสอ.พร้อมด้วยสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยกรรมการจากสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดตรัง

   นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า สหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน มีอุดมการณ์ และแนวคิดร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาจากการประกอบอาชีพหรือความต้องการ รวมกันช่วยเหลือตนเองด้วยการช่วยเหลือซึ่งกัน มีคณะกรรมการดำเนินการสมาชิก ที่จะกำกับ ดูแล และขับเคลื่อนกิจการของ สหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 


ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆ ด้าน คณะกรรมการสหกรณ์จึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ทันสมัยทันยุคเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดตรัง เข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น