Breaking News

กทปส. สนับสนุนเงินทุน 24 ล้านบาท ยกระดับ 3 กลุ่มงานวิจัย“โครงการประเมินผล กทปส.-กิจการดาวเทียม-ข่าวสารภัยพิบัติ”พร้อมเปิดรับงานวิจัยจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 66


กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยสำนักงาน กสทช. ประกาศสนับสนุนเงินทุน จำนวนกว่า 24 ล้านบาท เพื่อดำเนินการ ดังนี้ 1.) โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา 2.) โครงการแนวทางการจัดตั้งระบบตรวจสอบคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียม 3.) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th กรอกแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดในรูปแบบ PDF File ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น.จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น.
ด้วย กทปส.ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยมุ่งขับเคลื่อนกองทุนฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งยังมุ่งไปสู่การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ล่าสุดจึงได้ประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2565 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงให้ความสำคัญกับประโยชน์ของคลื่นความถี่ และการสื่อสารท่ามกลางภัยพิบัติทีจำเป็นกับชีวิตประชาชนผ่านความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญให้พัฒนาเครื่งมือต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง
“คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประกาศกำหนดโครงการประเภทที่ 2 ประจำปี 2565 โดยเห็นชอบให้การสนับสนุนภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 24,580,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.) โครงการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนา 2.) โครงการแนวทางการจัดตั้งระบบตรวจสอบคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียม 3.) โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ โดยประยุกต์ใช้สัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้ทำงานบนปัจจัยการใช้งานร่วมกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”
การสนับสนุนทุนสำหรับการดำเนินงาน ทั้ง 3 โครงการเพื่อเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และถือเป็นการต่อยอดงานวิจัยที่มีคุณค่าให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ กทปส. ยังคงมุ่งเน้นเรื่องของคลื่นความถี่กับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปที่มีความเกี่ยวข้องกัน จึงมีการสนับสนุนการจัดตั้งระบบตรวจสอบคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียม และการพัฒนาช่องทางการกระจายข่าวสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ เพื่อทำให้ประชาชนมีการสื่อสารระหว่างการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอย่างไร้รอยต่อ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจด้านข่าวสาร และความปลอดภัยให้ประชาชนในกรณีมีภัยพิบิตเกิดขึ้นผ่านงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทปส.
สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th โดยกรอกแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานตามที่ประกาศกำหนดในรูปแบบ PDF File ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ที่สนใจต้องยื่นแบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยแนบเอกสารและหลักฐาน จำนวน 1 ชุด ส่งให้สำนักงาน กสทช. (สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา) เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. หรือหาก ส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งแบบด่วนพิเศษ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-554-8124 และ 02-554-8145 หรือติดตามความเคลื่อนไหวของ กทปส. ได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th และ www.facebook.com/BTFPNEWS
ไม่มีความคิดเห็น