Breaking News

วธ.มอบรางวัลเชิดชูปูชนียบุคคล-ผู้ใช้ภาษาไทย-ภาษาไทยถิ่นดีเด่น-ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ศิลปินดัง เบิร์ด ธงไชย สลา คุณวุฒิ เปาวลี พรพิมล มนต์แคน แก่นคูน เข้ารับรางวัลเพชรในเพลง พร้อมการแสดงจากนักร้องยอดนิยมที่ได้รางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบรางวัล เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ เยาวชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบรางวัล เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 ประกอบด้วย ถวายเข็มและโล่เชิดชูเกียรติองค์กร ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย ที่ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย จำนวน 9 ประเทศ มอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 4 รางวัล ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณศิราพร ณ ถลาง  ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ์  ศาสตราจารย์ชลธิรา สัตยาวัฒนา  รองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วณิช  มอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 11 รางวัล ได้แก่ นางสาวใกล้รุ่ง อามระดิษ  นายชะเอม แก้วคล้าย  นายปรีชา จันเอียด  นายภิรเดช แก้วมงคล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ ภักดีบุรุษ นางวราภรณ์ สมพงษ์ นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์  รองศาสตราจารย์ศานติ ภักดีคำ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวนีย์ พระแก้ว  นายอภิชาต อินทรวิศิษฏ์  นายอำนวย สุวรรณชาตรี และมอบรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ นางเกษร แสนศักดิ์  พันตรีฉลอง จิตรตรง  นายชายชื้น คำแดงยอดไตย  นางเทวี บุตรตั้ว  นางพจนีย์ เพ็งเปลี่ยน และ นางเอื้องคำ คำสันทราย
ในส่วนของรางวัลเพชรในเพลง มีผู้ที่ได้รับรางวัลเพชรในเพลง ประจำปี 2566 รวม 14 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรติพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย 4 รางวัล ได้แก่ คำร้องเพลงไทยสากล นายกมลศักดิ์ สุนทานนท์ นายปิติ ลิ้มเจริญ นายรัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นายประภาส ชลศรานนท์ (โก๋ ลำลูกกา) และ นายสลา คุณวุฒิ รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย นายธงไชย แมคอินไตย์ นายกิตติธัช แก้วอุทัย (ธัช เพลงเอก)  ผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง นางสาวอิสริยา คูประเสริฐ นางกุลมาศ สารสาส (ขนมจีน)  ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย มนต์แคน แก่นคูน  นายปรัชญา ธรรมโชติ (โบ๊ท เพลงเอก)  ผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี พรพิมล) และ นางสาวอรทัย ดาบคำ (ต่าย อรทัย) 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัลให้เยาวชนจาก การประกวดเพลงแรป “มนต์รักษ์ภาษาไทย” จำนวน 5 รางวัล มอบรางวัลการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2 “ จำนวน 6 รางวัล และรางวัลการประกวดการแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย” จำนวน 5 รางวัล

ไม่มีความคิดเห็น