Breaking News

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 3 ราย

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1. นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 2. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3. นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปนายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 3 ตำแหน่ง ถือผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดวธ. ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยกระดับงานศิลปะและวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่ระดับชาติ และนานาชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายวธ. และแผนปฏิบัติการวธ. ที่วางไว้ รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ วัฒนธรรมทำดี ทำงาน  ทำเงิน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน สืบสาน รักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปไม่มีความคิดเห็น