Breaking News

ประธานฯ สสท.ให้ความรู้ด้านกฎหมาย เสริมความรู้ให้สหกรณ์ใน จ.ฉะเชิงเทรา

 

(วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนา "โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานเปิดการอบรม และมอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการ จำนวน 72,000 บาท เป็นไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนพดล วรมานะกุล กรรมการฯ สสท.และนายสุรัตน์ ธวัชสานนท์ ผู้อำนวยการนิคมชัยบาดาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงาน

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวว่า ความรู้เรื่องกฎหมาย เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการบริหารกิจการสหกรณ์และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้ เพราะการใช้ชีวิตในประจำวันของสมาชิกสหกรณ์ย่อมต้องตำเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ดังทำความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายก็ย่อมจะเปลี่ยนแปดงตามภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยและในปัจจุบัน สมาชิกลหกรณ์จำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื่องด้วยภารกิจต่าง ๆ ทำให้ไม่มีโอกาลในการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนั้นเมื่อเกิดกรณีปัญหาขึ้น ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหา หรือเข้าใจประเด็นปัญหาได้อย่างถ่องแท้ และปล่อยล่วงเลยไปเนิ่นนานจนปัญหาเรื้อรังแก้ไขได้ยาก จนต้องพึ่งพาการให้บริการด้านกฎหมายกับเอกขนซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก หากมีความเข้าใจ ก็จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาหรือรับทราบข้อมูลในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ปัญหาก็จะไม่เรื้อรังกลายเป็นเรื่องใหญ่ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงทรา จึงเห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่สมาชิก 33 สหกรณ์ กว่า 120 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดจะเชิงเทรามีความรู้ เบื้องตันเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวัน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการตำเนินชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสสท.ยินดีให้การสนับสนุนด้านวิทยากรให้ความรู้ และมอบงบประมาณสนับสนุน แก่สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ มีความเข้าใจ และสามารถบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น