Breaking News

สสท.ร่วมงาน “วันเครดิตยูเนี่ยนไทย ”

 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยนายจรัล เอี่ยมสำอาง กรรมการ สสท. นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวณภาภัช จิรศศิตา หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร ชำนาญการ ร่วมงาน “วันเครดิตยูเนี่ยนไทย” จัดโดยชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ – ชุมพร – ระนอง ร่วมกับพี่น้องขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จัดงาน เพื่อระลึกถึงการก่อตั้งขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ณ หอประชุม อบต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ – ชุมพร – ระนอง  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2508 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรก ได้ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย ชื่อว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา” เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านในชุมชนสลัม เพื่อการออมเงิน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย จึงได้กำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเครดิตยูเนี่ยนไทย ชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ – ชุมพร – ระนอง และสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงการก่อตั้งขบวนการเครดิตยูเนี่ยนขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันระหว่างบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่


“สำหรับปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเครดิตยูเนี่ยนไทย ประกอบด้วย การถวายพระพรชัยมงคล ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว การบริจาคโลหิต “คนเครดิตยูเนี่ยนบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ จำนวน 19,999 ซีซี กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และงานเลี้ยงสังสรรค์คนเครดิตยูเนี่ยนไทยพาเพลิน เดินเล่นงานวัด” นางสาวเกษราวรรณ จันทร์ฉาย ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนประจวบฯ – ชุมพร – ระนอง  กล่าว
ไม่มีความคิดเห็น