Breaking News

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเปิดเวที ถก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ผลักดันแก้กฏหมายสหกรณ์ให้ตรงจุด

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา หัวข้อ" ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐศาสตร์สหกรณ์”เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการ ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1)นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2)นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม อดีตสมาชิกสภาวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี 3)นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กรรมาธิการ การเงินการคลัง สภาผู้แทนราษฎร การเสวนาในครั้งนี้มุ่งประเด็นสำคัญ ในการระดมความเห็นประกอบด้วย ทิศทางของสหกรณ์เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ,แนวทางการจัดตั้งสภาสหกรณ์ และการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการบริหารสหกรณ์ที่ยั่งยืน ซึ่ง การนำเศรษฐศาสตร์สหกรณ์มาพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้กฏหมายสหกรณ์ให้ตรงจุดจะทำให้สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง สร้างความสัมพันธ์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในที่ประชุมในส่วนของสหกรณ์ ได้มีการร้องขอให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งพรรคการเมือง ช่วยแก้ไขปัญหา ทั้งให้เรื่องปากท้อง ที่ดินทำกิน การแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้องต่อการพัฒนาระบบสหกรณ์ มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยนายวิฑูรย์ แนวพานิข ,นายสมหมาย กาพล,นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ และผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาอีกหลายท่าน ซึ่งการเสวนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 120 คน รวมถึงมีการไลฟ์สดผ่านช่องทาง youtube เพื่อให้สหกรณ์ได้รับฟังนโยบายและแนวคิดต่างๆในการเสวนาครั้งนี้


          นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กำหนดจัด ถกแถลงร่วมกับพรรคการเมืองทุกพรรค เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของสหกรณ์ กว่า 11 ล้านครัวเรือนปลายเดือนมีนาคม นี้ เพื่อให้ทราบนโยบายพรรคการเมืองในการสนับสนุนและขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ต่อไป นายปรเมศวร์ กล่าว


 

ไม่มีความคิดเห็น