Breaking News

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย. ประชุมใหญ่ฯ 65 กำไรพุ่ง กว่า 21 ล้านบาท

 (วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอค.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีโดยมีนายประเมศธ์ โสมินทุ ผู้อำนวยการจัดตั้งฯ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯในพิธีเปิด และนายบัญชา เกษมสุข ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน แขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สส.ชสอ. ,นายอุทัย ศรีเทพ นายกสมาคม สส.สก.รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ในฐานะ ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวทักทายพบปะผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆของ สสท. เช่น ความคืบหน้าผลักดันดันแก้ไขกฎหมาย,ระเบียบการหมดวาระของผู้จัดการ เป็นต้น


นายบัญชา เกษมสุข เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของชุมนุมฯ ว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด มีสหกรณ์สมาชิก 115 สหกรณ์ กำไรสุทธิ จำนวน 21,37 6,203.89 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3,2 19,00 1.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 ของกำไรสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และมีสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 9,06 7,836,99 4.59 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5 70,75 1,947.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.72 ของสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย มีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สหกรณ์ที่ฝากเงินเกิดความเชื่อมั่นได้ว่ามีเงินพร้อมให้สหกรณ์ผู้ฝากเงินถอนได้มากกว่า 2,000ล้านบาททุกวันเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์


ทั้งนี้ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ จำนวน 7 คน แทนผู้ที่ครบวาระและพ้นวาระดำรงตำแหน่งในสหกรณ์ต้นสังกัด รวมทั้งเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการกิจการ จำนวน 5 คน ผลการเลือกตั้ง ดังนี้ ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ (ภูมิภาค) 1. นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 2. นายอนวัช อุ่นกอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 3. นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 4. นายเติมศักดิ์ จันทะจร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด และ 5.นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ (ทั่วไป) 1.รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว.จำกัด 2.นายอนุช ธรรมวรรณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. นายธวัช จิตรชอบค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำกัด 2. นายสมมาตร ภักดีบำเพ็ญ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด และ 3. ดร.การกวิน เบญจศรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 4.นายสมชาย รัตนอารี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด และ 5.นายพยุง โพธิ์ชัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น