Breaking News

ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น ผนึกกำลังกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดินหน้าขยายโอกาสทางการศึกษาแก่น้อง ๆ เยาวชนก้าวพลาด

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด และศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เจ้าของธุรกิจร้านอาหารชื่อดัง อย่างบาร์บีคิวพลาซ่า GON EXPRESS และเรดซัน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนน้อง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาฯ กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อมอบโอกาสในการยกระดับการศึกษา รวมไปถึงส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมการปรับตัวเข้าสู่สังคมในอนาคต

คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเนค กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการขยายบทบาทให้การศึกษาแก่น้อง ๆ เยาวชนก้าวพลาด และโอกาสในการกลับสู่สังคมที่ดีขึ้น จึงได้ติดต่อหารือเพื่อแสดงเจตนารมย์กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีน้อง ๆ จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าโครงการของเราเป็นอย่างดี โดยโครงการของเรา มีชื่อว่า โครงการ 3 ม. คือ มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษา ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้เรียนต่อในระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกและสาขาวิชาชีพการตลาด และทำงานมีรายได้ในระหว่างเรียนที่ร้านอาหารในเครือของฟู้ดแพชชั่น อีกทั้งเมื่อจบไปแล้วยังสามารถทำงานกับเราต่อโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ซึ่งเกณฑ์ในการคัดเลือกมี 5 ข้อด้วยกัน คือ เรียนจบชั้นมัยธยม ศึกษาตอนต้นหรือ ม.3, มีอายุไม่เกิน 18 ปี, อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว, มีบุคลิกภาพที่ดีรักในงานบริการ และมีความพร้อมที่จะเรียนและทำงานไปพร้อมกัน ซึ่งจากที่ได้พูดคุย ทำให้รู้ว่าน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้ล้วนมีความหวัง และความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตใหม่ มีอาชีพ มีรายได้ที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ เป็นคนดีของสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม และเราเล็งเห็นถึงความตั้งใจและศักยภาพของน้อง ๆ จึงอยากจะหยิบยื่น “โอกาส” นี้ให้ และในอนาคตทางบริษัทฯ จะสานต่อและขยายโครงการนี้ร่วมกับกรมพินิจฯ ต่อไป”

พต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า “การที่เราได้ลงนามร่วมมือกับทางฟู้ดแพชชั่น เพราะเห็นว่ามีความตั้งใจตรงกัน คือต้องการให้ ”โอกาส” แก่น้อง ๆ เหล่านี้ อีกทั้งฟู้ดแพชชั่นเองก็มีศูนย์ฝึกอบรม ที่ให้น้อง ๆ ได้ฝึกใช้ชีวิตจริง ๆ มีการให้ความรู้ทางการศึกษา การฝึกอาชีพ และฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งฟู้ดแพชชั่นเองได้ให้โอกาสน้อง ๆ เหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัด และข้อผูกมัดใด ๆ ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นเด็กที่ผ่านการอบรมตามกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ทั้งด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ ฝึกอบรมตามช่วงวัย เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับทางฟู้ดแพชชั่น โดยเด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้มีความตั้งใจที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม จึงอยากให้สังคมเข้าใจ และลองให้โอกาสเด็ก ๆ เหล่านี้กลับมาใช้ชีวิต เป็นเด็กดี เลี้ยงดูครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่กลับไปกระทำผิดอีก”การลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 คน จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกฯ จ.นครราชสีมา 3 คน ,ศูนย์ฝึกฯ จ.เชียงใหม่ 2 คน และ ศูนย์ฝึกฯ จ.ขอนแก่น 1 คน และคาดว่าจะมีจำนวนเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยโครงการนี้สำหรับศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นในการช่วยยกระดับการศึกษาและขยายการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนปรับตัวเข้ากับสังคม คืนคนดีสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น