Breaking News

วธ. นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ประกอบศาสนกิจแดนพุทธภูมิ เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล มุ่งสนับสนุนพระภิกษุต่อยอดการเรียนรู้ ศึกษาพระพุทธศาสนาจากดินแดนพุทธภูมิ

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้คลี่คลายลงและได้มีการเปิดประเทศในหลายประเทศทั่วโลก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุได้มีโอกาสไปเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากดินแดนพุทธภูมิ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำบทเรียนที่ได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงโดยตรง โดยนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จำนวน 70 รูป/คน เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ 20 – 29 มีนาคม 2567  แบ่งเป็น 2 รุ่นจำนวน 70 รูป/คน ไปประกอบศาสนกิจในสถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินี เมืองกบิลพัสดุ์ รัฐลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สถานที่ตรัสรู้ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย
สถานที่แสดงปฐมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ปัจจุบันเรียกว่า กุสินาคาร์ เมืองกาเซีย รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาสถานที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ ทำให้เกิดความซาบซึ้งและพัฒนาต่อยอดงานด้านศาสนา นำความรู้และประสบการณ์ไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชน ทั้งในด้านการเรียนการสอนและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
อธิบดีกรมการศาสนา  กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังได้สนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวน 9 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา และได้รับข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้อง ขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวมีความพร้อมให้บริการคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล 1 แห่ง และประเทศอินเดีย อีก 8 แห่ง ได้แก่ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์, วัดไทยพุทธคยา, วัดสิทธารถราชมณเฑียร, วัดไทยสารนาถ, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร,วัดไทยนวราชรัตนาราม, วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช และวัดไทยพระรามอโยธยา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของกรมการศาสนา อาทิ พระธรรมวิทยากร พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พระสงฆ์ที่ขับเคลื่อนโครงการพลังบวรในมิติศาสนา คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย–เนปาล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน เมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงในแดนพุทธภูมิแล้ว พระสงฆ์สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์และปรับให้สอดรับกับบริบทของสังคม เพื่อถ่ายทอดและอบรมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจฯ เสนอโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเผยแผ่ในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมเดินทางไปประกอบศาสนกิจก็จะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต อันเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางศาสนา ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น///

ไม่มีความคิดเห็น