Breaking News

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมมาตรฐานผู้ประกอบการด้านสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว หนึ่งในมาตรการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย “Tourism Hub” ของรัฐบาล

 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐาน มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก (Tourism Hub) ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายรัฐบาล

นายจาตุรนต์  ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้กว่า 390,000 ล้านบาท แต่เป้าหมายหลักไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขนักท่องเที่ยวหรือรายได้เท่านั้น แต่มีการตั้งจุดหมายที่ชัดเจน คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโลก เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นทั้งด้านสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวของไทย ซึ่งกรมการท่องเที่ยวมีเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมากรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานให้สถานประกอบการไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 1,900 แห่ง นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเกิดการพัฒนา และยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

กรมการท่องเที่ยวจึงเร่งผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ผ่านโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2567 โดยจะดำเนินการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านสินค้าบริการ และแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้เข้าสู่การประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อาทิ มาตรฐานเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานการให้บริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานบริการร้านอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว มาตรฐานการให้ความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านสินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 มีนาคมนี้ ผ่านการอบรมแบบออนไลน์ แอปพลิเคชัน Zoom ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0 2141 3235 และกลุ่มวิชาการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0 2141 3211


ไม่มีความคิดเห็น