Breaking News

กรมการท่องเที่ยว ยกระดับศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 

กรมการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดอบรมยกระดับศักยภาพบุคลากรท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีบุคลากรท่องเที่ยวทั่วประเทศให้ความสนใจ เข้าร่วมอบรมกว่า 600 คน

 

วันนี้ (13 มีนาคม 2567) นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (UNDP) และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และส่งสัญญาณถ่ายทอดสดไปยังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งระหว่างการอบรมผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้ร่วมกล่าวถึงบทบาทของ UNDP ในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการร่วมกับประเทศไทย รวมถึงบรรยายพิเศษในหัวข้อ SDGs กับการท่องเที่ยว  


นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2567 พร้อมกัน 3 พื้นที่ ได้แก่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ให้รับทราบถึงรูปแบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ สามารถนำองค์ความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้และพัฒนาธุรกิจที่สร้างคุณค่าและความสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวโน้มของการให้บริการในอนาคตต่อไป การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำของประเทศ บรรยายในหัวข้อ อาทิ เปิดประตูสู่การยกระดับธุรกิจด้วยคุณค่าของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การบริการที่เป็นเลิศสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ดีของการบริการและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน พร้อมกิจกรรม Workshop ทุกช่วงของการอบรม 

นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้ากรมการท่องเที่ยวยังต่อยอดขยายพื้นที่เป้าหมายให้มีการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอื่นทั่วประเทศ ได้มีโอกาสและรับทราบถึงแนวการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน : ลดต้นทุน สร้างกำไร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เช่นเดียวกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น