Breaking News

"มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนาราชกัญญา จัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 ณ เมืองพัทยา"

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา เป็นประธานเปิดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 โดยมีพลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ พลเรือเอก ชลธิศ  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา และผู้แทนจากหน่วยงานสนองพระดำริ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีการจัดการประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 เป็นการจัดประชุมในระดับนานาชาติเป็นประจำทุกปี โดยสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลนานาชาติ เพื่อรวบรวมนักวิชาการ นักวิจัย นักอนุรักษ์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเต่าทะเล มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์เต่าทะเลทั่วโลก        โดยในปีนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดียิ่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการอนุรักษ์เต่าทะเลระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาและประเทศไทยออกสู่นานาประเทศ  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สำหรับรูปแบบการจัดการประชุมประกอบด้วย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประชุมย่อยโดยแบ่งตามภูมิภาค การประชุมย่อยเพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทย การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ การจัดนิทรรศการของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยฯ การออกบูธของร้านค้าและหน่วยงานด้านอนุรักษ์ การประชุมคณะกรรมการสมาคมเต่าทะเลโลก การทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ รายการประกวดวาดภาพเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล  ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลงานด้านอนุรักษ์ต่อทะเลและทรัพยากรทางทะเลของมูลนิธิ เปิดโอกาสให้นักวิชาการนักอนุรักษ์และผู้อื่นสนใจต่อตนเองในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักวิชาการและนักอนุรักษ์จากนานาชาติ อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาและผลักดันการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยในอนาคต ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์เต่าทะเลภายในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ นักวิชาการ และนักอนุรักษ์จากมหาชาติจะมีโอกาสได้รับรู้การทำงานด้านการอนุรักษ์เต่าทะเลในประเทศไทยและภูมิภาค และสามารถประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยารวมถึงจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย

โดยกิจกรรมในพิธีเปิดการประชุม Dr.Stephen G. Dunbar ประธานสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลโลก และประธานคณะจัดงาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ 42 การแสดงวีดิทัศน์การจัดงานประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ประธานสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลโลกได้มอบรางวัล ISTS President Award          แก่มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนาราชกัญญา และการมอบรางวัลบุคคลผู้ทรงคุณูปการในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทย ได้แก่ Dr.Stephen G. Dunbar ประธานสมาคมอนุรักษ์เต่าทะเลโลก,กองทัพเรือ,กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง,กรมประมง,กรมควบคุมมลพิษ,นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา,รองศาสตราจารย์    สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา  ชันซื่อ  ประธานมูลนิธิ Earth Agenda,สัตวแพทย์หญิง ดร.ฐนิดา  เหตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ฯ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณชุติมา จิระมงคล  พร้อมด้วยนิทรรศการการอนุรักษ์เต่าทะเล โดยหน่วยงานสนองพระดำริฯ นิทรรศการศิลปะ และนิทรรศการวิชาการ


ไม่มีความคิดเห็น