Breaking News

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบาย รมว.เสริมศักดิ์ เสริมสร้างมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสู่เป้าหมาย Tourism Hub ของรัฐบาล

กรมการท่องเที่ยว รับนโยบาย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบาย “IGNITE TOURISM THAILAND” ของรัฐบาล มุ่งสู่เป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท ในปี 2567 และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ในภูมิภาค โดยได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้บทบาทของการเป็นพี่เลี้ยงที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเน้นในเรื่องคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 


โดยเมื่อเร็วๆนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสำคัญในพื้นที่ภาคใต้ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพงัน และอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งอุทยานแห่งชาติทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น การที่อุทยานแห่งชาติขอเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกับกรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ แสดงถึงการให้ความสำคัญของมาตรฐานและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้แก่อุทยานแห่งชาติอื่นๆ ทั่วประเทศ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 


สำหรับแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) เพื่อเป็นการยืนยันความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย 


ทั้งนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่สนใจจะเข้ารับการตรวจประเมินฯ ในปีงบประมาณถัดไป สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.dot.go.th และเฟซบุ๊กเพจ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0 2141 3211


ไม่มีความคิดเห็น