Breaking News

รองผบ.ตร. เป็นประธานปชญ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2566

 

วันนี้ (25 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2  อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจโท สมเดช ขาวขำ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการชุดที่33 คณะที่ปรึกษา ,ผู้ตรวจสองกิจการของสหกรณ์,ตัวแทนสหกรณ์ฯสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน ให้การต้อนรับ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์ตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบายในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยแหลือ เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน และวิชาการ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันมีสหกรณ์ในสังกัด 131 สหกรณ์ มีสมาชิกจำนวน 251,104 คน


พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด  และได้มีโอกาสพบกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารหน่วยของหน่วยงาน และขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ฯได้มอบทุนเรือนหุ้นให้กับสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมธุรกรรมด้านต่างๆ เป็นประจำทุก ๆ ปี จากการรายงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำให้ทราบว่า ปัจจุบันสหกรณ์มีจำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น 131 สหกรณ์ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 251,104 คน และ มีสินทรัพย์รวมกว่า 288,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์จำนวนที่มาก ในส่วนนี้จึงอยากจะฝากให้ทางชุมนุมสหกรณ์ฯช่วยติดตามกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจ และหากพบว่ามีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันอาจจะนำไปสู่ความเสื่อมเสีย เกิดการเอารัดเอาเปรียบสมาชิก ก็ขอให้ทางชุมนุมสหกรณ์ รายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ  เพื่อจะได้หาวิธีป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยต่าง ๆ อยากจะขอให้ ประธานกรรมการ และกรรมการทุกคน  ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งขอให้ดำเนินกิจการตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์อย่างแท้จริงเพราะเจตนารมณ์คือเป็นการช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ และเสริมสร้างสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิก และอยากให้ใส่ใจ ควบคุม กำกับดูแลการทำงานสหกรณ์อย่างดีต่อไป ไม่มีความคิดเห็น