Breaking News

วธ. เปิดตัวเพลง “หนูอยากขอบคุณ” พร้อมมิวสิกวิดีโอเพลงถ่ายทอดความรู้สึกเยาวชนไทย 4 ภาค ร่วมขอบคุณและให้กำลังใจคนไทยทั่วประเทศ รณรงค์เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

  

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย และสอดคล้องกับแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมนั้น วธ. ได้มีกิจกรรมและโครงการเพื่อปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชนไทยในช่วงระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และความตระหนักถึงหน้าที่ต่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ หล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ดำเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสอดรับกับนโยบาย THACCA ที่ได้เปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออก ให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรี นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วธ. จึงได้ผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ บทเพลง “หนูอยากขอบคุณ” ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต


ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า บทเพลง “หนูอยากขอบคุณ” เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดเนื้อหาผ่านภาพและเสียงเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงได้โดยง่าย ขับร้องโดยกลุ่มเยาวชนไทย 4 ภาค ได้แก่ ด.ญ.ปริมมาดา ศานุพงศ์ จากจังหวัดพังงา ด.ญ.ปัณณ์ณัช แสงศรี ด.ญ.ปรีชญา จันทร์ทอง ด.ช.ปวิชญา ขันแก้ว จากจังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.ศุภวิชญ์  ไชยฮ้อย ด.ญ.ธัญญรัตน์ ดำเนิน ดช.ภาคิน รัฐเวคิน ด.ช. ฐิติวัฒน์ แก้วดวงดี ด.ญ.ธนรัศมิ์ บุญมาวณัฐพงศ์ ด.ญ.ธนัญสรณ์ บุญมาวณัฐพงศ์ จากจังหวัดอุดรธานี ทีมเยาวชนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี และทีมเยาวชนจากโรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) จังหวัดสงขลา ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และเรียบเรียงเสียงประสาน โดย ดร.จุมพล (โกไข่) ทองตัน บทเพลงมีความยาว 3.14 นาที สามารถติดตามฟังได้ที่ช่องทาง Youtube : สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือคลิกที่ลิงก์ https://www.youtube.com/watch?v=MjgIwhW_KNY
ทั้งนี้ วธ. ได้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบบทเพลง (Music-Video) “หนูอยากขอบคุณ” เพื่อส่งเสริมให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน รวมทั้งรณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อให้สังคมไทยและประเทศชาติเป็นสังคมที่สงบสุข ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย พลเมืองมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมเป็นพลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น