Breaking News

สสท.เป็นหัวหอกจัดประชาพิจารณ์ กฎกระทรวง เตรียมยื่นร่างฯ ระดมความเห็นต่อ กสส.เพื่อขอปรับปรุง

 

(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สสท. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....  โดยมีนายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting และมีนายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานฯ สสท./ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์ กรรมการ สสท./ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด นายจรัล เอี่ยมสำอาง กรรมการ สสท. นายนพดล วรมานะกุล กรรมการ สสท. นายทรงพล พนาวงศ์ ที่ปรึกษา สสท. และคณะผู้บริหารจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ประธานสหกรณ์ต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าประชุมผ่านทาง Zoom Meeting อีกจำนวนกว่า 195 คน  ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวในที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2566  เพื่อพิจารณาปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติและหลักการอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของด้านกฎกระทรวงดังกล่าวที่จะมีต่อการบริหารจัดการและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เนื่องจากกระบวนการสหกรณ์ยังมีความเห็นที่แตกต่างไปจากร่างกฎกระทรวงในบางประการซึ่งเป็นสาระสำคัญจึงต้องสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นตลอดจนมุมมองของคนสหกรณ์เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปประเด็นความคิดเห็นเพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วนต่อไป


นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวในฐานะประธานในที่ประชุมว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....  และคิดว่าในส่วนของบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  น่าจะได้รับประโยชน์และได้รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฯ ทางกรมฯ อยากให้รวบรวมความคิดเห็น เพื่อจะได้มาปรับปรุงและพิจารณาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อันไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์  อันไหนที่นำไปใช้แล้วติดขัด หรือน่าจะส่งผลกระทบยังไงก็น่าจะ ก็อยากให้รวบรวมความคิดเห็นเข้ามา เพราะว่าเหตุผลและความจำเป็นในการที่จะต้องออกกฎกระทรวง ก็เพื่อที่จะให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สามารถใช้เงินกู้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม  และการบริหารจัดการทางการเงิน สามารถที่จะรับฝากเงิน ก่อหนี้ การสร้างภาระผูกพันและรวมถึงการค้ำประกันให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของสหกรณ์ และมีสภาพคล่องที่เพียงพอด้วยจึงต้องดำรงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนได้เร็ว กรณีที่เกิดวิกฤตหรือว่าจำเป็นที่ต้องสำรองให้กับสมาชิกสหกรณ์ และนี่คือเหตุผลที่กรมส่งเสริมสหกรณ์อยากให้บุคลากรสหกรณ์ได้แสดงความคิดเห็น แนวความคิดมาที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและรวบรวมมาที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 


ทั้งนี้ทั้งนั้น อยากให้ทุกท่านได้คำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านการเงินด้วย หรือหากเกิดวิกฤตทางการเงินก็จะได้มีทางออกของการดำเนินการว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติ สหกรณ์ก็จำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนที่รัดกุม และหากการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไร อยากให้ที่ประชุมออกความเห็นโดยคำนึงถึงความครอบคลุมครบทุกด้านด้วย เพื่อที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้นำมาพิจารณาปรับปรุงหรือนำไปใส่ในแนวร่างกฎกระทรวงฯ ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น