Breaking News

ผอ.สสท.เปิดประชุมใหญ่ฯ สสจ.เพรชบุรี ยก เป็นจังหวัดต้นแบบใช้ระบบสหกรณ์พัฒนาคุณภาพชีวิต

 

(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้รับมอบหมายจากประธานฯ สสท. เปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี (สสจ.เพชรบุรี) พร้อมบรรยายพิเศษ ความคืบหน้ากฎกระทรวงฯ และมอบเงินอุดหนุนการจัดประชุม จำนวน 10,000 บาท ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายเผ่าพงศ์ แฮวอู รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายศิริชัย จันทร์นาค ที่ปรึกษา สสท.เข้าร่วมในฐานะกรรรมการและเหรัญญิก สสจ.เพชรบุรี , คณะกรรมการฯ สสจ.และมีผู้แทนจากสหกรณ์สมาชิกในจังหวัด 92 สหกรณ์นายอรุณ คนหลัก ประธาน ฯ สสจ. เพชรบุรี กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  จัดขึ้นตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (31 สิงหาคม  ของทุกปี) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและเพื่อการระดมความเห็นของสหกรณ์สมาชิกในการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานในปีต่อไป


นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล  ฐานะประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรีมีความเข้มแข็งทั้งด้านเงินทุน  การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของสมาชิก ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดทำให้สหกรณ์ในจังหวัดมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็น ประเภทออมทรัพย์ เกษตร และ เครดิตยูเนี่ยน นับได้ว่าเป็นจังหวัดที่ใช้ระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างแท้จริง อีกทั้งการมีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางจะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ การจัดประชุมใหญ่ประจำปีนอกเหนือจากให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาแล้วยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกโดยการรับฟัง ระดมความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของ สสจ.เพชรบุรีให้เป็นไปในแนวทางที่ตรงกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น