Breaking News

เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอุบัยด์ ซะอีด อุบัยด์ บินฏอริช อัลฎอฮิรี (H.E. Mr. Obaid Saeed Obaid BintareshAldhaheri) เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ โดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในประเด็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและแผนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และการผลักดันการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและเยาวชนแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ไม่มีความคิดเห็น